další odkazy - nabídka kompletních služeb autodopravy firmy autodoprava-dn
Naše firma disponuje s rámovým fasádním lešením MJ UNI 70.
Naše služby poskytujeme zákazníkům na všechny typy objektů: od rodinného domku po panelový dům.
Ceník pronájmu lešení
Montáž lešení                                      30 - 50,-/m2
Demontáž lešení                                  20 - 30,-/m2
Denní pronájem lešení                        1,5 – 2,5,-/m2
Montáž a demontáž ochranné sítě                          11,-/m2 + spojovací materiál
Denní pronájem ochranné sítě             0,4,-/m2
Cena dopravy se stanovuje dle množství lešení a vzdálenosti (vždy upřesněna v cenové nabídce).
Přesnou kalkulaci poskytneme vždy na základě zaměření stavby naším technikem před jejím zahájením.
Cenová kalkulace je zdarma.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Podmínky pronájmu lešení Plettac SL70

 1. Rámové lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 2. Kombi lešení SL - technické podmínky řídí ČSN 738101 a ČSN 738111.
 3. Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
 4. Rámové lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
 5. Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
 6. Mimo pravidelné prohlídky provádí objednatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
 7. Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
 8. Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
 9. Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny.
 10. Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
 11. Nedílnou součástí lešení je reklamní plocha zhotovitele.
 12. Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
 13. Nedílnou součástí předávacího protokolu je soupis dílů lešení na akci.
 14. Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
 15. Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
 16. Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.